วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เดิมชื่อ โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ชวลิต เบ็ญจาธิกุลด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้วยความมุ่งมั่นภายใต้ปณิธาน ที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้วิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม และประเทศชาติ ตามปรัชญาโรงเรียนพณิชยการกรุงเทพที่ว่า เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมมากมายในปัจจุบันโรงเรียนพณิชยการกรุงเทพได้ดำเนินการเปิดสอนใน ภาคปกติ และภาคสมทบแยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย
-       สาขางานการบัญชี
 -      สาขางานการตลาด
-       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประกอบด้วย
-   สาขาวิชาการบัญชี
-       สาขาวิชาการตลาด
-       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้จัดตั้งกองทุนของท่านผู้สถาปนาอาจารย์ชวลิต เบ็ญจาธิกุล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ให้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในลักษณะของทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนา อย่างต่อเนื่องของคณะผู้บริหารโรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ ในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วนั้น ได้ศึกษาต่อกับสถาบันในเครือที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


วิสัยทัศน์ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เป็นสถานบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มุงผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพ  และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนและสถานประกอบการ


พันธกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้กำหนดพันธกิจการดำเนินการไว้ดังนี้
1.จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในสถานการณ์จริง
         2.ส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม สนันสนุนความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน