เอกลักษณ์ : ความรู้คู่ คุณธรรม

อัตลักษณ์ : เลิศล้ำทางปัญหา  พัฒนาสังคม


สีประจำวิทยาลัย : แดง ทอง

สีแดง  หมายถึง ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ ความสมัครสมาน สามัคคี มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว
สีทอง  หมายถึง สูงส่ง รุ่งเรื่อง ร่ำรวย มั่งคั่ง มุ่งทางด้านความดี มีประโยชน์ไม่มีวันที่สิ้นสุด